Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 92 Hæfte 1

Indhold

Alex Wittendorff: Trolddomsprocessernes ophør i Danmark. 92:1, 1-28. 

Gerda Bonderup: Lægestanden i historiografien og hvordan lægerne måske "virkelig" har været i det 19.århundredes Danmark. 92:1, 29-64.
Summary: The Medical Profession in Historiography, and how Doctors "Really" were in Nineteenth Century Denmark. 92:1, 64-65. 

Regin Schmidt: Lyndon B. Johnson - på vej mod en revurdering. En oversigt. 92:1, 66-83.

Diskussion

Niels Thorsen: Europas historie i det post-modernistiske spejl. 92:1, 84-96.

Anmeldelser

Thorkild Kjærgaard: Den danske revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning. Gyldendal, 1991. (anmeldt af Ole Feldbæk). 92:1, 97-118. 

Poul Reinhardt Kruse: Lægemiddelpriserne i Danmark indtil 1645. En undersøgelse af lovgivningen for fastsættelse af forbrugerpriserne på lægemidler. (Også som hefte XXVII i Dansk Farmacihistorisk Selskabs skriftrække Therica - Samlinger til farmaciens og medicinens historie). Lægemiddelforeningens Forlag, København, 1991. (anmeldt af Bjørn Poulsen). 92:1, 118-130. 

Jens Christian V. Johansen: Da djævelen var ude...Trolddom i det 17.århundredes Danmark. Odense Universitetsforlag, 1991. (anmeldt af Gustav Henningsen). 92:1, 131-149. 

Klaus Kjølsen: Det Diplomatiske Fag. Den danske udenrigstjenestes Forvaltning 1700-1770. Organisation. Institutioner. Embeder og personale. Drift. [Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 133]. Odense Universitetsforlag, 1991. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 92:1, 150-160. 

Ellen Poulsen: Jens Juel 1-2. Katalog, malerier og pasteller. Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker. Christian Ejlers´ Forlag, 1991. (anmeldt af Ole Feldbæk). 92:1, 160-166. 

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Red.: Olaf Olsen. Bd. 7: Alex Wittendorff: På Guds og Herskabs nåde - 1500-1600. Gyldendal og Politiken, 1989.  (anmeldt af Mikael Venge). 92:1, 166-169. 

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Red.: Olaf Olsen. Bd. 8: Benito Scocozza: Ved afgrundens rand - 1600-1700. Gyldendal og Politiken, 1990. (anmeldt af Steffen Heiberg). 92:1, 169-171. 

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Red.: Olaf Olsen. Bd. 9: Ole Feldbæk: Den lange fred - 1700-1800. Gyldendal og Politiken, 1990. (anmeldt af Henrik Becker-Christensen). 92:1, 172-175. 

Danmarks historie. Red.: Aksel E. Christensen og Søren Mørch. Bd. 6: Lorenz Rerup: Tiden 1864-1914. Gyldendal, 1989. (anmeldt af Niels Thomsen). 92:1, 176-181. 

Niels Kærgård: Økonomisk vækst. En økonometrisk analyse af Danmark 1870-1981. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991. (anmeldt af Ole Hyldtoft). 92:1, 181-189.

Kortere anmeldelser

ALMINDELIG HISTORIE

Plov og Pen. Festskrift til Svend Gissel 4.januar 1991. Redaktion Harald Ilsøe og Bent Jørgensen. Det Kgl. Bibliotek og Landbohistorisk Selskab, København, 1991. (anmeldt af Michael Hertz). 92:1, 190-191.

Skole - Dannelse - Samfund. Festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen 31.maj 1991. Red.: Harry Haue, Kristian Hvidt, Ingrid Markussen & Erik Nørr. (Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 134). Odense Universitetsforlag, 1991. (anmeldt af Erik Gøbel). 92:1, 191-192.

Forskning i statens arkiver. Bibliografi over bøger og afhandlinger skrevet af arkivarer ved Rigsarkivet, landsarkiverne og Erhversarkivet i deres forskningstid og udgivet 1980-89. Ved Ole Degn. Rigsarkivet, G.E.C. Gad, 1991. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 92:1, 192.

Erhvervsarkivets Arkivoversigter Bd. 1. Virksomhedsarkiver fra landbrug, industri og håndværk m.v. Ved Erik Korr Johansen. Erhvervsarkivet, 1991. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 92:1, 193.

Rule Britannia - De britiske Øer 1688-1990. Den Jyske Historiker nr. 54-55. Aarhus Universitetsforlag, 1991. (anmeldt af Jørgen Sevaldsen). 92:1, 193-195.

OLDTID OG MIDDELALDER

Antik Ekonomi. Tematiske studier av den antika ekonomis karaktär och utvecklingsmöjligheter. Ed.: Bertil Andersson. Jonsered, Poul Åströms Förlag, 1991. (anmeldt af Gurli Jacobsen). 92:1, 195-196.

Antikken. Den Jyske Historiker Nr. 51-52. (Jens Erik Skydsgaard, Signe Isager, Johan Henrik Schreiner, Christian Kvium, Keld Grinder-Hansen, Henrik Tvarnø , Tønnes Bekker-Nielsen, Jesper Carlsen, Ittai Gradel, Merete Harding og Birgitte Wåhlin). Aarhus Universitetsforlag, 1990. (anmeldt af Gurli Jacobsen). 92:1, 196-197.

Erik Christiansen: Romersk historie. (JÅU bøger Nr. 1). Aarhus Universitetsforlag, 1989. (anmeldt af Gurli Jacobsen). 92:1, 197-198.

Helen Clark and Björn Ambrosiani: Towns in the Viking Age. Leicester University Press, 1991. (anmeldt af Poul-Erik Bjørn Nielsen). 92:1, 199-201.

Lexicon des Mittelalters IV: Erzkanzler bis Hiddensee. München & Zürich: Artemis-Verlag, 1989. (anmeldt af Tore Nyberg). 92:1, 201.

NYERE OG NYESTE TID

Dag Lindström: Skrå, stad och stat. Stockholm, Malmö och Bergen ca. 1350-1622. (Acta Universitatis Upsaliensis: Studia Historica Upsaliensia 163). Almqvist & Wiksell International, 1991. (anmeldt af Thomas Riis). 92:1, 202-203.

Bjørn Poulsen: Bondens penge. Studier i sønderjyske regnskaber 1400-1650. Landbohistorisk Selskab, 1990. (anmeldt af Mikael Venge). 92:1, 203-204.

Karl Nielsen: Vor mand og råd. Bjørn Andersen til Stenalt, Bjørnsholm og Vår 1532-1583. Viborg, Landsarkivet for Nørrejylland, 1991. (anmeldt af Mikael Venge). 92:1, 204.

Das Herrscherbild im 17.Jahrhundert. Hgb.: Konrad Repgen. (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 19). Münster, Aschendorff Verlag, 1991. (anmeldt af Knud J. V. Jespersen). 92:1, 204-205.

Violence and the Absolutist State. Studies in European and Ottoman History. Ed.: Stephen Turk Christensen. København, Akademisk Forlag, 1990. (anmeldt af Knud J. V. Jespersen). 92:1, 205-206.

Thomas Schwark: Lübecks Stadtmilitär im 17. und 18.Jahrhundert. Untersuchungen zur Sozialgeschichte einer reichsstädtischen Berufsgruppe. Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck herausgegeben vom Archiv der Hansestadt. (Reihe B, Band 18). Lübeck, Schmidt-Römhild, 1990. (anmeldt af Gunnar Lind). 92:1, 206.

Tage Kaarsted: For videnskab og kunst. Medaljen Ingenio et arti 1841-1991. Odense Universitetsforlag, 1991. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 92:1, 207.

Hanne Engberg: En kærlighedshistorie. Maria og Orla Lehmann 1843-1849. København, Gyldendal, 1991. (anmeldt af Grethe Jensen). 92:1, 208-210.

Svenbjörn Kilander: Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 164). Uppsala, 1991. (anmeldt af Hans Kryger Larsen). 92:1, 210-211.

Lisbeth Nielsen og Poul Porskær Poulsen: "Kæltringer og skikkelige folk i Gødvad sogn". Et midtjysk sogn og dets mennesker, belyst gennem Herredsretten 1850-1890. Silkeborg, Landbohistorisk Selskab, 1991. (anmeldt af Agnete Paaschburg). 92:1, 211-212.

Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945. En statusrapport. Udgivet af Miljøministeriet, København, 1990. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 92:1, 212-213.

Tysk Befæstningsbyggeri 1933-1945 med hovedvægt på kystbefæstningsanlæggene i Danmark. Deutscher Festungsbau 1933-1945 unter besonderer Berücksichtigung des Ausbaues der Küstenbefestigung in Dänemark. Miljøministeriet, København, 1990. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 92:1, 212-213.

Knud Peder Jensen: Vildmanden. En fortælling om folkemindesamleren Søren Knudsen. Gyldendal, 1991. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 92:1, 213.

Dansk Toldhistorie IV. Anders Monrad Møller: Etaten og traditionerne 1914-1945. Toldhistorisk Selskab, København, 1990. (anmeldt af Hans Kryger Larsen). 92:1, 213-214.

Børge Houmann og Morten Thing: Venskab og revolution. Martin Andersen Nexøs og Marie Nielsens venskab og politiske virke 1918-24. (SFAHs skriftserie bd. 25). København, Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1990. (anmeldt af Mogens Nielsen). 92:1, 214-215.

Robert Frazier: Anglo-American Relations with Greece. The Coming of the Cold War, 1942-1947. Macmillan, London, 1991. (anmeldt af Mogens Pelt). 92:1, 215-217.

-------------------------------------------

Meddelelser. [Nordisk historikermøde i Oslo August 1994.] 92:1, 218.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 1991-92.] 92:1, 219.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 92:1, 219.

Medvirkende ved dette hæfte. 92:1, 223.

Vejledning til forfatterne.